Asociația Obștească AO „Pro Viitor” anunţă Licitaţia deschisă pentru executarea lucrărilor de „Reparaţie și amenajare a 4 locuințe în s.Climăuții de Jos, r-nul Șoldănești, pentru cazarea și alimentarea turiștilor”, conform caietului de sarcini. Caietul de sarcini și condițiile de participare pot fi accesate în documentul anexat.

Autoritatea contractantă: Asociația Obștească „Pro Viitor”
Activitatea este parte a proiectului „Popas de neuitat”, implementat de Partenerul 1 AO „Pro Viitor” și partenerul 2 GILC „Iasna Gura”, în cadrul schemei de grant, a proiectului „Acces pentru Succes: parteneriate pentru dezvoltare comunitară durabilă”, implementat de consorțiul de organizaţii: Solidarity Fund PL în Moldova, AO EcoContact, AO Ecospectr și AO Moștenitorii, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii” și co-finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare – Asistența Poloniei.

Adresa asociației: s.Climăuții de Jos, r-ul Șoldănești

Persoana responsabilă : Melnic Mariana tel.076061555,fax:027255236,
e-mail:mariana.melnic14@gmail.com

Obiectul licitației/ achiziției: Lucrări de reparație și amenajare a 4 locuințe în s.Climăuții de Jos,r-nul Șoldănești pentru cazarea și alimentarea turiștilor.

Perioada desfășurării lucrărilor: două luni de la semnarea contractului cu antreprenorul.

Locul desfășurării tenderului: s.Climăuții de Jos,r-nul Șoldănești, Centru Comunitar

Limba în care se vor întocmi documentele de licitație. Ofertele trebuie să fie prezentate în limba română sau rusă și să includă următoarele date: datele de contact ale companiei, persoana de contact, semnătura persoanei autorizate, ștampila aplicată în original;

Termenul limită de depunere a ofertelor: 10.06.2019, ora 10:00.
!!Ofertele urmează să fie expediate în format electronic (scanat) la adresa electronică:
mariana.melnic14@gmail.com, cu subiectul mesajului:,,Turism rural,,

Cerințe față de aplicanți:
– Sunt invitați să aplice persoanele juridice, care dețin licență de activitate în domeniul solicitat;
– Experiență în domeniul specificat în punctul 4 al prezentului document;
– Existența echipamentului necesar pentru efectuarea lucrărilor;
– Personal calificat;
– Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie rezonabile și indicate în Lei Moldovenești (Lei) sau RUB (în cazul companiilor de pe malul stâng) . Prețurile trebuie să fie indicate la cota TVA 0 %. Plata va avea loc prin transfer bancar, pe contul companiei;
– După depunerea ofertei, prețurile nu pot fi schimbate și în nici un caz majorate. În cazul în care ofertantul va cere majorarea prețurilor, oferta acestuia va fi respinsă;
– Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a accepta complet sau parţial oferta;
– Ofertele incomplete sau ofertele ce nu se conformează condiţiilor de concurs nu vor fi luate în considerare.

Oferta prezentată trebuie să conțină următoarele anexe:
– Licența de activitate/ execuţie a lucrărilor specificate;
– Certificatul de înregistrare;
– Certificat de la inspectoratul fiscal privind achitările la buget;
– Lista lucrărilor executate anterior (ultimele 3) și procesul verbal de finalizare a lucrărilor;
– Devizul de cheltuieli detaliat (Forma 3,5,7);
– Perioada executării lucrărilor/ Planul calendaristic;
– Termenul de valabilitate a ofertei;
– Garanția de bună execuție a lucrărilor (prezentată la semnarea contractului);
– Evaluarea ofertelor va fi realizată de comisia de selectare, în baza următoarelor criterii:
– Preţul ofertei – cel mai mic propus;
– Perioada de execuţie – încadrarea în termenii indicați în punctul 5;
– Perioada de garanție asupra lucrărilor.